Personalomsättningen

Något av det dyrast man kan göra både i privat och offentlig verksamhet är att anställa ny personal. Vingåker har tyvärr haft en hög omsättning på personal och vi måste få ett stopp på detta för att öka kvalitén på de tjänster som personalen utför, öka trivseln på arbetsplatsen samt i förlängning minska kostnader för Vingåkers kommun genom att minska nyrekryteringen.

I alla HR-planer bör det finnas ett mål för hur lång tid man ska ha kvar en anställd för att detta ska ses som en lyckad rekrytering, till just denna tjänst.

T.ex. En lyckad rekrytering av en sjuksköterska kan innebära att denna tjänstgör 5 år i kommunens tjänst. 

Vingåkerspartiet yrkar därför på att Kommunstyrelsen ges i uppdrag:

·       Tillsammans med socialnämnden ser över den höga personalomsättningen samt finner lämpliga åtgärder för att minska den.

·       Gör upp tydliga mål för vad som anses som en lyckad rekrytering inom samtliga tjänster i den kommunala verksamheten

·       Redovisar för Kommunfullmäktige minst en gång per år, hur man bemött målen mot en lyckad rekrytering