Arbetskläder i förskolan

Motion gällande arbetskläder för förskolepedagoger i Vingåkers kommun Som pedagog på förskolan krävs det ändamålsriktiga kläder för att kunna genomföra det pedagogiska dagliga arbetet som är ålagt pedagogerna...

Barnkonventionen

Förenta nationernas konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) antogs 20 november 1989. Fram till idag har 193 stater har anslutit sig till (ratificerat) Barnkonventionen, däribland Sverige...

Flytta fritidsgården

Motion från VtL om att integrera fritidsgården på Vidåkersskolan Att man utreder frågan om att integrera fritidsgården till Vidåkersskolan...

Frukt i skolan

Motion om införandet av fruktkorgar och en utökning av salladsbuffen i samtliga skolor i Vingåker

Många utav eleverna äter inte skolmaten av olika skäl...

Mer resurser till förskola och skola

Förskola och skola behöver mer resurser.
Tidiga insatser och stöd för barn är ofta bättre ur såväl mänskliga som ekonomiska aspekter än att behöva göra ännu större och dyrare insatser senare...

Måltidspolitiskt program

Skolmatsedeln säger oftast inget om matens ursprung eller näringsvärde. Varför inte ha ursprungsmärkning på alla produkter som serveras i vår kommun. Vi köper ju själva livsmedel i butikerna där vi oftast läser innehållsförteckningen...

Nytt perspetiv lokalanvändning i högstadiet

Att integrera yngre årskullar kan i utredningen komma visa sig vara olämpligt med tanke på bland annat riskbilden kring trafiksituationen, avsaknaden av lämpliga lekytor samt tveksamheter kring att blanda yngre årskullar med äldre...

Prao i högstadiet

Syftet med prao är att ge eleven kunskaper om arbetslivet. Inget annat kan överträffa att få vistas på en arbetsplats,vara en del i ett lag och ha vuxenkontakt under minst en veckas tid. Prao bidrar även till en ökad kontakt mellan olika generationer...

Resursperson till skolan

Härmed yrkar Vtl på att det inrättas en ”resurs” tjänst i skolorna i Vingåkers kommun. Med anledning av det ökande användandet av tobak,alkohol och droger i allt lägre åldrar. Denna tjänst skall tillsättas av person med adekvat utbildning...

Skolor i alla orter

Tillgång på skolor av bra kvalité inom ett rimligt avstånd från bostaden är ofta ett grundläggande krav när barnfamiljer väljer boende. I Vingåkers kommun finns för närvarande god täckning med skolor i såväl centralorten som flera av småorterna...

Skolprofil 2020

För att barn och unga skall kunna nå sin optimala potential behöver de vara aktiva! Debatten borde handla lite mindre om pedagogiska metoder och klasstorlek och lite mer om något som forskningen visar har en formidabel effekt på barns minne och inlärningsförmåga – att de rör på sig...

Skolskjuts

se över skolskjutsreglementet och föreslå förändringar i syfte att öka valfriheten för elever(föräldrar) att välja skola, kommunal eller friskola, inom kommunen...

Skolstartsevenemang

Motion från VtL ang. anordnade av skolstartsevenemang.

Det skall vara kul att börja skolan efter sommarlovet,man skall se fram emot
att få träffa sina ”gamla” kompisar och att få träffa nya kompisar...

Säkerheten vid busshållplatserna

Vtl yrkar härmed att Vingåkers kommun i samråd med väghållaren å det snaraste åtgärdar säkerheten vid busshållplatserna i Baggetorp Rv.52. Gällande främst dom två som ligger mot Vingåkers sidan, där rådande hastighet är 50. Anledningen till detta är att dessa två hållplatser ej har några som helst säkerhets åtgärder för skolbarnen.

Samtidigt som antalet skolbarn vid busshållplatserna ökar...

Tillagningskök Högsjö skola

Motion från Vtl om att göra om köket i Högsjö till tillagningskök. Härmed yrkar jag på att man utreder möjligheterna att göra om Högsjöskolans mottagningskök till ett tillagningskök. Det finns många fördelar med ett tillagningskök i skolan:  Man kan gynna lokala producenter på ett annat sätt.
Man slipper långa mattransporter från kanske kontinenten med olika råvaror...

Undvika nätmobbing

Anonymiteten gör att inläggen från frågeställarna har en annan karaktär än till exempel på Facebook och Instagram. Kommentarerna är både grövre och mer sexuella. Det är så nedlusat på den där sidan med hot, trakasserier och kränkningar. Det är mycket sexuella anspelningar, särskilt mot tjejer i 13-14-årsåldern...

Återinför dagbarnvårdare

I Augusti 2009 sades alla dagbarnvårdare upp utom en i Vingåkers kommun, detta skulle ses som en av många besparingar. Dagbarnvårdare var en väl fungerande barnomsorgsform, med en väl inarbetad personal, vissa av dom hade arbetat 30 år i kommunen som “dagmamma”...

Ungdomssamordnare

Vingåker hade under 2010 högre brottslighet än genomsnittskommunen. Genomsnittet för Sveriges alla kommuner är 9870 brott per 100.000 kommuninvånare, motsvarande siffra för Vingåker är 10155 anmälda brott. Varje år börjar en ny årskull sexåringar i grundskolan. År 2012 var det 93 förväntansfulla barn. De flesta kommer att leva ett vanligt liv, men inte alla...