Skolor i alla orter


Motion om skolor i Vingåkers kommun.

Tillgång på skolor av bra kvalité inom ett rimligt avstånd från bostaden är ofta ett grundläggande krav när barnfamiljer väljer boende. I Vingåkers kommun finns för närvarande god täckning med skolor i såväl centralorten som flera av småorterna.

Återväxten av elever inom kommunen väcker dock farhågor att det inom några år kommer att råda ett betydande överskott på utbildningsplatser. Att i god ordning planera och anpassa såväl antalet elevplatser, som vilka skolor som skall behållas i drift, ger förutsättningar att välja lösningar som stimulerar en befolkningsmässig tillväxt i hela kommunen.

Att ha skolor både i central- och småorterna är ett sätt för Vingåkers kommun att underlätta för såväl nuvarande som potentiella medborgare att bosätta sig där de finner den bästa livsmiljön. Den i många sätt unika miljö som kan erbjudas på olika platser inom kommunen är en faktor som inte kan underskattas när det gäller att stimulera till ökad inflyttning. Att behålla småskolorna utanför centralorten, och att dessa kan erbjuda en god utbildning, är nödvändigt för att få barnfamiljer att känna trygghet och våga etablera sig utanför centralorten, vilket också är ett sätt att säkerställa en levande landsbygd.

Samtidigt som det är nödvändigt för kommunens framtid att småskolorna finns kvar, behöver insatser göras för att säkra en god skolmiljö i centralorten. En total genomgång av skolsituationen måste ske snarast.

Med anledning av ovanstående yrkar undertecknade

att det snarast påbörjas en noggrann genomgång och utredning av skolorna i kommunen, och deras verksamhet, med syfte att bibehålla nuvarande landsbygdsskolor samt att på ett långsiktigt och hållbart sätt lösa skolsituationen i centralorten.