Barnkonventionen


Motion – Införande av Barnkonventionen fullt ut i Vingåkers kommun.

Bakgrund
Förenta nationernas konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) antogs 20 november 1989. Fram till idag har 193 stater har anslutit sig till (ratificerat) Barnkonventionen, däribland Sverige. Sverige har ännu inte infört Barnkonventionen i svensk lagstiftning. Det har tidigare funnits en tro på att Barnkonventionen gradvis skulle införas i svensk lagstiftning. Det har inte skett.

I Barnkonventionen kallas artikel 2, 3, 6 och 12 för de fyra huvudprinciperna. När man läser alla övriga artiklar ska man läsa dem med huvudprinciperna ”som glasögon”.

  • Artikel 2 slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.
  • Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall.
  • Artikel 6 säger att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.
  • Artikel 12 handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad. 

Förslag
Barn kan anses vara en förutsättning för människans framtid och en kommun som följer Barnkonventionen tror jag ger goda förutsättningar för barn att må bra och utvecklas på sin livsväg. Jag ser fördelar med att Barnkonventionen följs och vill att Vingåkers kommun väljer att följa Barnkonventionen fullt ut på kommunal nivå.

Jag yrkar på att Vingåkers kommunfullmäktige fattar beslut om att följa Barnkonventionen fullt ut på kommunal nivå.

Vingåker 2012-10-01