Nytt perspetiv lokalanvändning högstadiet


Motion - Vidgat perspektiv i utredningen om lokalanvändning i
Vidåkersskolan.
Barn- och utbildningsnämnden gav 2012-04-25 §37 barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten 
att integrera yngre årskullar än årskurs 7-9 på 
Vidåkersskolan.  
Som jag har uppfattat det är syftet med utredningen att genom 
att använda tomma lokaler i Vidåkersskolan frigöra andra 
lokaler och därmed minska den totala lokalkostnaden för 
Barn- och utbildningsförvaltningen.  
Att integrera yngre årskullar kan i utredningen komma visa 
sig vara olämpligt med tanke på bland annat riskbilden kring 
trafiksituationen, avsaknaden av lämpliga lekytor samt 
tveksamheter kring att blanda yngre årskullar med äldre.  
Vidåkerskolan anser jag har ombyggnads/renoveringsbehov. 
Ett sätt att göra renoveringen på är att renovera 
en huskropp i taget. Vilket förutsätter att det inte 
förekommer verksamhet i en av huskropparna.
En ombyggnads/renoveringsplan tycks inte finnas idag.  
Innan ombyggnationen/renoveringen sker bör en målbild med 
tids och handlingsplan tas fram hur det skall se ut och 
vilka verksamheter som skall finnas på Vidåkersskolan. 
Det finns andra verksamheter än yngre årskullar som kan vara 
lämpliga att ha sin verksamhet på Vidåkersskolan.
Exempel på verksamheter som kan vara tänkbara(behöver utredas
är IV-programmet, kulturskolan, fritidsgården, annan kommunal
verksamhet,föreningsverksamhet, annan verksamhet riktad till 
barn och ungdomar.  
Sammantaget leder ovanstående till att:   
Jag yrkar på att utredningen att utreda möjligheten att 
integrera yngre årskullar än årskurs 7-9 på Vidåkersskolan 
vidgas till att omfatta fler verksamheter och med en 
långsiktig plan för användandet och ombyggnationen/renoveringen 
av Vidåkerskolan.