Minska den politiska organisationen


Motion från VtL om minskning av den politiska organisationen

Vingåkers kommun brottas med en svag ekonomi och ett akut behov av att anpassa kostnader och verksamhet till de resurser som står till buds. En anpassning bör göras på ett sådant sätt att det inte minskar den direkta nyttan för kommuninvånarna. Av de verksamheter som bedrivs inom kommunen är det främst de som utförs inom Kultur och Fritidsnämndens verksamhetsområde som skulle kunna föras över till andra nämnder/förvaltningar.I samband med att verksamheterna omfördelas skulle den politiska nämnden avvecklas. Detta skulle innebära en besparing i den politiska organisationen för kommunen.
Med hänvisning av ovanstående yrkar undertecknad på att:

Det genomförs en utredning om möjligheten att under 2013 avveckla Kultur och Fritidsnämnden.

I samband därmed omfördela nämndens verksamheter till andra befintliga nämnder/förvaltningar.

Såsom Barn och Utbildningsnämnden,Utvecklingsnämnden och Socialnämnden samt att man ser över möjligheterna att omfördela verksamhet till Kommunstyrelsen.

I motionens yrkande ligger att motionären kontaktas av utredande personal angående detaljerna i själva förslaget.