Animaliska livsmedel

Det är av stor vikt att de animaliska livsmedel som upphandlas till kommunens verksamheter är producerade med etik och miljö i åtanke. Av den anledningen är det viktigt att användning av antibiotika transporter samt djurens eventuella lidande minimeras...

Cykelväg Baggetorp-Sjögölet

Härmed yrkar Vtl att det tas fram ett nytt underlag för en cykelväg från Baggetorp till Sjögölet...

Djur i vård och omsorg

När vi klappar ett djur blir både vi människor och djuret lugnare. Det beror på ämnet oxytocin som frigörs vid behaglig beröring. Beröringen stimulerar välmåendet, gör oss öppna och positiva samt skapar utrymme för återhämtning och läkning i kropp och själ, andra positiva effekter kan vara minskad läkemedels konsumtion...

Fairtrade City offentlig etisk konsumtion

Med bakgrund av detta anser jag att Vingåker ska ta de första stegen mot en mer etisk konsumtion och bli en Fairtrade City! Därför yrkar vi att Kommunen ska erbjuda Fairtrade-produkter eller motsvarande inom kommunens avtal för så många produkter som möjligt. Exempelvis frukter, te, kaffe och socker...

Gång- och cykelväg Baggetorp-Vingåker

Att man ska undersöka möjligheterna till att anlägga en G/C mellan
Baggetorp och Katrineholm i samband med att Rv.52 skall åtgärdas...

Hälsovecka

Sjuktalen i Sverige har sedan 2010 varit svagt ökande. I statistiken från SKL ligger Södermanlands län och kommuner och inte minst Vingåker högt i jämförelse med övriga Sverige...

Hjärtstartare

I Sverige drabbas årligen cirka 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Eftersom Vingåkers befolkning utgör cirka en promille av landets innebär det att omkring 10 vingåkersbor drabbas varje år. Cirka 95 procent av de drabbade avlider. Chansen att överleva minskar med cirka 10 procent för varje minut som går innan hjälp sätts in...

Måltidspolitiskt program

Detta dokument som kallas Program är våra riktlinjer från KF till kostenheten vad som skall köpas in för livsmedel till våra ungdomar och gamla. Men här finns inte ett spår att en av de viktigaste sakerna nämligen att vi upphandlar enligt Upphandlingsmyndighetens baskrav...  

Minska pappersutskicken

Jag yrkar på att det tas fram förslag på att minska på pappersutskicken till ledamöter i Kf, Ks och till alla nämnderna...

Moder Jords rättigheter

Motion om att hänsyn skall tas till Moder Jord vid beslut i Vingåkers kommun

Bakgrund: I Ecuador och Bolivia har det nyligen införts rättigheter för naturen/Moder Jord i grundlagen/konstitutionen. Bland annat befästs Moder Jords rätt till liv och existens...

Nätmobbning

Anonymiteten gör att inläggen från frågeställarna har en annan karaktär än till exempel på Facebook och Instagram. Kommentarerna är både grövre och mer sexuella. Det är så nedlusat på den där sidan med hot, trakasserier och kränkningar. Det är mycket sexuella anspelningar, särskilt mot tjejer i 13-14-årsåldern...

Säkerhet vid busshållplatser

Vtl yrkar härmed att Vingåkers kommun i samråd med väghållaren å det snaraste åtgärdar säkerheten vid busshållplatserna i Baggetorp Rv.52. Gällande främst dom två som ligger mot Vingåkers sidan, där rådande hastighet är 50. Anledningen till detta är att dessa två hållplatser ej har några som helst säkerhets åtgärder för skolbarnen. Samtidigt som antalet skolbarn vid busshållplatserna ökar...

Sportcenter och Badhus

En samproduktion av sportcenter/multihall och badhus på samma plats skulle kunna ge stora rationaliseringsbesparingar på båda anläggningarna...

Trafiksäkerheten i Läppe

Vingåkers kommun måste ta initiativ till betydande förbättringar av trafiksäkerheten i Läppe. Då ett flertal barnfamiljer har flyttat till Läppe och att fler vill flytta dit men vägen avskräcker. I Läppe så finns det många sommargäster, Hjälmaregården och campingplatsen med många besökare som utsätts för trafiken. Dessa besökare kan man även se som potientiella kommuninevånare...

Trafiksäkerheten i Baggetorp

Vingåkers kommun måste ta initiativ till betydande förbättringar av trafiksäkerheten i Baggetorp. Att fordonstrafik är nödvändig för att man skall kunna leva och verka i en kommun som Vingåker är självklart. Lika självklart är att trafiken skall planeras och ledas på ett sådant sätt att trafiksäkerheten inte äventyras...

Trafiksäkerheten i Läppe

Genom Läppe går såväl riksväg 52 som länsväg 214, båda med hög trafikbelastning, inte minst av tung trafik, vilket utsätter de boende för oacceptabla risker. Den stora mängd fordon som dagligen passerar genom orten utgör en risk framför allt mot barn, främst på grund av fordonsförarnas bristande respekt för gällande hastighetsbegränsningar...

Trafiksituationen på Storgatan i Vingåker

Trafiksituationen på Storgatan genom Vingåkers samhälle är inte tillfredsställande. Gatan är hårt trafikerad av såväl privatbilister som av tung trafik. Den inbjuder genom sin bredd och raka sträckning till högre hastighet än som är tillrådligt...

Sluttäckten av deponin

Sluttäkten på deponin som tornar upp sig som en öde slalombacke med etage vill Vingåkerspartiet-VTL göra till ett levande område. Dels så vill VTL anlägga en solcellspark, där grön el producerades till kommunen, men också göra åsen mer levande iform av olika växter som klarar mager jord........

Sit velit

Integer ac vehicula eros, sed dictum sapien. Donec dignissim porttitor ante, sit amet placerat dui. Donec mollis vel arcu.