Trafiksäkerheten i Läppe


Motion angående trafiksäkerheten i Läppe.
Vingåkers kommun måste ta initiativ till betydande förbättringar av trafiksäkerheten i Läppe.
Då ett flertal barnfamiljer har flyttat till Läppe och att fler vill flytta dit men vägen avskräcker.I Läppe så finns det många sommargäster,Hjälmaregården och campingplatsen med många besökare som utsätts för trafiken.Dessa besökare kan man även se som potientiella kommuninevånare.Det är många personer både stora och små som är i rörelse i och omkring Läppe,bla. Trollkojan som gör utflykter.Barn som står och väntar på bussen.Eller skall till och från hemmet.
Den högsta uppmätta hastigheten genom Läppe är 149km. på 50-sträcka.Att fordonstrafik är nödvändig för att man skall kunna leva och verka i en kommun som Vingåker är självklart. Lika självklart är att trafiken skall planeras och ledas på ett sådant sätt att trafiksäkerheten inte äventyras.
Genom Läppe går såväl riksväg 52 som länsväg 214, båda med hög trafikbelastning, inte minst av tung trafik, vilket utsätter de boende för oacceptabla risker. Den stora mängd fordon som dagligen passerar genom orten utgör en risk framför allt mot barn, främst på grund av fordonsförarnas bristande respekt för gällande hastighetsbegränsningar.Den självklara lösningen för att minimera riskerna är att Vägverket tar sitt trafiksäkerhetsansvar. I väntan på detta måste omgående åtgärder vidtas för att få ned hastigheten på genomfartstrafiken.Vidare måste det säkerställas att det finns gång- och cykelbanor i tillräcklig omfattning.
Vingåkers kommuns uppgift kan bland annat vara att påverka Vägverket att utan onödigt dröjsmål ta ansvaret för att förbättra trafiksäkerheten längs riksväg 52 genom Läppe
Med anledning av ovanstående yrkar undertecknad
att Vingåkers kommun undersöker möjligheten att påskynda Vägverkets hantering av trafiksituationen i Läppe genom kommunal kredit till nödvändiga trafiksäkerhetssatsningar.
att Vingåkers kommun tar fram en handlingsplan och presenterar den för väghållaren med önskemål och krav på en förbättrad trafiksäkerhet som tex.Fartkameror,avsmalning vid infarterna,förbättra bilisternas uppmärksamhet att dom befinner sig i ett tätbebyggt område,cykelvägar och trottoarer med belysning.
att man tittar på liknande orter och hur dom har gjort för att öka trafiksäkerheten.