Trafiksäkerheten i Läppe


Motion angående trafiksäkerheten i Läppe.

Vingåkers kommun måste ta initiativ till betydande förbättringar av trafiksäkerheten i Läppe.

Att fordonstrafik är nödvändig för att man skall kunna leva och verka i en kommun som Vingåker är självklart. Lika självklart är att trafiken skall planeras och ledas på ett sådant sätt att trafiksäkerheten inte äventyras.

Genom Läppe går såväl riksväg 52 som länsväg 214, båda med hög trafikbelastning, inte minst av tung trafik, vilket utsätter de boende för oacceptabla risker. Den stora mängd fordon som dagligen passerar genom orten utgör en risk framför allt mot barn, främst på grund av fordonsförarnas bristande respekt för gällande hastighetsbegränsningar.

Att detta verkligen uppfattas som ett stort problem kan styrkas genom de svar som inkommit på VtL:s enkät och som placerade trafiksituationen högt på listan över angelägna frågor.

Den självklara lösningen för att minimera riskerna är att Vägverket tar sitt trafiksäkerhetsansvar och anlägger en förbifart så att trafiken passerar förbi Läppe utan att ledas genom samhället. I väntan på detta måste omgående åtgärder vidtas för att få ned hastigheten på genomfartstrafiken. Fartkameror, rondeller och förträngningar är åtgärder som man måste överväga för att förbättra trafiksäkerheten i Läppe. Vidare måste det säkerställas att det finns gång- och cykelbanor i tillräcklig omfattning.

Vingåkers kommuns uppgift kan bland annat vara att påverka Vägverket att utan onödigt dröjsmål ta ansvaret för att förbättra trafiksäkerheten längs riksväg 52 genom Läppe

Med anledning av ovanstående yrkar undertecknad

att Vingåkers kommun vidtar åtgärder för att i det korta perspektivet nedbringa hastigheten på genomfartstrafiken i Läppe genom uppsättande av fartkameror, anläggande av rondeller mm

att Vingåkers kommun vidtar åtgärder för att trafiken skall ledas i ny sträckning utanför Läppe tätort.

att Vingåkers kommun undersöker möjligheten att påskynda Vägverkets hantering av trafiksituationen i Läppe genom kommunal kredit till nödvändiga trafiksäkerhetssatsningar.