Trafiksituationen på Storgatan i Vingåker


Motion angående trafiksituationen på Storgatan i Vingåker

Trafiksituationen på Storgatan genom Vingåkers samhälle är inte tillfredsställande. Gatan är hårt trafikerad av såväl privatbilister som av tung trafik. Den inbjuder genom sin bredd och raka sträckning till högre hastighet än som är tillrådligt. När detta kombineras med bristfällig gatubelysning och obevakade övergångsställen uppkommer en situation som medför förhöjda risker för såväl fotgängare som oskyddade trafikanter.

De tillbud och olyckor som inträffat på Storgatan styrker undertecknads bedömning om att något måste göras för att höja trafiksäkerheten på Storgatan.

Att detta verkligen uppfattas som ett stort problem av medborgarna framgick de svar som inkom på VtL:s enkät och som placerade trafiksituationen högt på listan över angelägna frågor.

Den självklara lösningen för att minimera riskerna är att Vägverket tar sitt trafiksäkerhetsansvar och vidtar hastighetsdämpande åtgärder längs Storgatan. Dessa kan till exempel utgöras av rondeller, förträngningar och så kallade fartgupp. Vidare bör gatans bredd begränsas genom anläggande av cykelbanor på bägge sidor av gatan. Förutom nämnda åtgärder måste gatubelysningen, främst vid övergångsställen, förbättras.

Vingåkers kommuns uppgift kan bland annat vara att, i dem mån man inte själv bär ansvaret, påverka Vägverket att utan onödigt dröjsmål genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder enligt ovan.

Med anledning av ovanstående yrkar undertecknad

att Vingåkers kommun vidtar åtgärder för att nedbringa hastigheten på trafiken på Storgatan genom anläggande av rondeller, fartgupp mm

att Vingåkers kommun vidtar åtgärder för att det skall anläggas cykelbanor längs Storgatan.

att Vingåkers kommun vidtar åtgärder för att gatubelysningen längs Storgatan förbättras.

att Vingåkers kommun medverkar till att södergående genomfartstrafik leds förbi Vingåkers tätort via en förbifart utanför samhället.

att Vingåkers kommun undersöker möjligheten att påskynda trafiksäkerhetsarbetet längs Storgatan till exempel genom kommunal kredit till nödvändiga trafiksäkerhetssatsningar vilka skall utföras av annan än kommunen.