Minska politikerkostnaderna med färre nämnder

År 2012 kostade den politiska verksamheten i Vingåker 1013/invånare. Detta är den högsta kostnaden i hela Sörmland. Vi anser att en liten kommun som Vingåker inte har råd med...

Minska den politiska organisationen

Vingåkers kommun brottas med en svag ekonomi och ett akut behov av att anpassa kostnader och verksamhet till de resurser som står till buds...

Minska politikerkostnaderna med minskade arvoden

Man ser över ersättningen till ej tjänstgörande ersättare i nämnder och styrelser så att ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas men att arvorde ej utgår...

Omfördela resurser till förskola och skola

Förskola och skola behöver mer resurser.
Tidiga insatser och stöd för barn är ofta bättre ur såväl mänskliga som ekonomiska aspekter än att behöva göra ännu större och dyrare insatser senare...

Sportcenter
och badhus

En samproduktion av sportcenter/multihall och badhus på samma plats skulle kunna ge stora rationaliseringsbesparingar på båda anläggningarna. Dessutom skulle detta bli ett aktivitetscentrum som skulle vara mer attraktivt än anläggningarna är, placerade på olika platser...

Räddningstjänst i egen regi

Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) är ett kommunalförbund där Vingåkers och Katrineholms kommuner är medlemmar. Förbundet ska hålla en för Katrineholms och Vingåkers kommuner gemensam organisation för räddningstjänst...

Viadidakts verksamhet i egen regi

Vingåkers kommun betalar för denna förvaltning vilket innebär att många av utbildningarna ej utförs på plats.Vilket i sin tur innebär att deltagarna får ta sig till Katrineholm med buss eller bil och orsakar tidspillan och bidrar till miljöutsläpp...

Hacksta ö ett kommunalt naturvårdsområde

De naturområden som ligger nära Vingåkerscentrum är få, Och ligger mestadels i den södra delen av centralorten. I övrigt ligger skogsområden eller andra grönområden tillgängliga för allmänheten långt från centralorten. Ett av dessa områden som ligger i norra delen av kommunen och relativt nära är Hacksta ö...

Informationstavlor

Vi yrkar på att det tas fram ett eller flera förslag på skyltning med informationstavlor vid bägge infarterna...

kortfattade beslutsunderlag med konsekvensanalyser

I en demokrati är det av stor vikt med öppenhet och tydlighet vid beslutsfattande.
Jag anser att såväl kommunfullmäktigeledamöter, medborgare och mediarepresentanter på enkelt och tydligt sätt bör ges möjlighet att ta del av beslutsunderlag och få en uppfattning om olika förslags konsekvenser innan varje kommunfullmäktigebeslut tas...

Lägenheter i Baggetorp

Motion om att undersöka/utreda att göra om skolan i Baggetorp till lägenheter. Det har byggts om många lokaler till bostäder i Vingåkers centralort tex. ”systemhuset” och centrumhuset samt att man är på gång med ”apotekshuset”. Centrum nära lägenheter är bra, men det kan ju finns hyresgäster som kanske skulle vilja komma ut lite på ”landet”, och nu när skolan i Baggetorp står tom så finns möjligheten...

Nyval

Två år efter att de i valet 2010 valda ledamöterna i Vingåkers kommunfullmäktige sammanträde för första gången har fortfarande ingen majoritet bildats.

Vi anser att det är av stor vikt, för styrningen och utvecklingen av Vingåkers kommun, att en majoritet bildas i Vingåkers kommunfullmäktige...

Översyn av regler mm vid nyetablering och expansion

Motion gällande ändring av kostnad för planändringar samt köp av kommunens mark för industri och företagsetableringar...

Rastplatsen vid 52:an

Motion ang. rastplatsen vid 52:an infarten Vingåker Ö. Då det finns en väl utnyttjad rastplats så anser jag att man skulle kunna utnyttja området bättre. Idagsläget så är det en välbesökt rastplats. Men man skulle kunna få fler besökare genom ganska enkla åtgärder...

Skylt vid rondellen rv. 52

Att det skall tas fram ett intresseunderlag från företagen i Vingåker ang. att medfinansiera en skylt vid bägge infarterna med företagsnamnen på...

Två talarstolar i Kommunfullmäktige

Härmed yrkar vi på att det införs 2 talarstolar i Kommunfullmäktige Detta för att kunna få dels debatter men samtidigt så skulle det kunna innebära att man kan korta ner Kf. Man bör även se över placeringen av fullmäktigeledamöterna,detta för att webbtittarna skulle slippa se nacken på ledamöterna...

Tydliggöra sammanträderstider

Motion i kommunfullmäktige i Vingåkers kommun Motion om att sammanträdestider för kommunfullmäktiges sammanträden 2013 protokollförs. Bakgrund Det är av stor vikt ur ett demokratiskt perspektiv att kommunfullmäktiges sammanträdestider protokollförs och kommuniceras till ledamöter och medborgare...

Utmanarrätt

Att ha en mångfald av aktörer vilka utför medborgarservice kan bidra till ökad valfrihet, ökad kvalitet för användarna samt till relevanta kostnader för kommunen...

Valresultatets återspegling i politikers arvodering

Efter valet krävdes för att uppnå majoritet i kommunfullmäktige att antingen Socialdemokraterna och/eller Moderaterna valde att vara med i en tillräckligt bred valteknisk samverkan. Någon majoritet bildades inte. Socialdemokraterna styr i minoritet med 15 av 35 mandat i kommunfullmäktige...

Viadidakt

Viadidakt är en gemensam förvaltning för arbetsmarknad, integration och vuxnas lärande i Vingåkers och Katrineholms kommuner. Verksamheten startade 2002 och leds av en gemensam nämnd med politiker från de båda kommunerna...

Vingåkers slogan

Vtl yrkar på att texten ” Vingåker en promille kan inte ha fel” ändras. Pga. av att en promille inte längre bor i Vingåker...

Vingåkersrum på slottet

Motion från Vtl: 

Varför kan man inte inrätta i slottet med en vägg med riksdagspolitiker och
en vägg med kommunalråd...

VRS- räddningstjänsten

Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) är ett kommunalförbund där Vingåkers och Katrineholms kommuner är medlemmar. Förbundet ska hålla en för Katrineholms och Vingåkers kommuner gemensam organisation för räddningstjänst...

Demokratins synbarhet och motioners hantering

För att främja demokratin anser jag det är viktigt att kommunfullmäktiges protokoll är korrekta, kompletta och lättförståeliga. I motionen föreslås ändringar av hur demokratiska verktyg som reservationer, voteringar, frågor, interpellationer och motioner behandlas och protokollförs...

Vattentornet kan bli symboliskt

Ända sedan det norra vattentornet byggdes har den gråa betongfasaden förundrat många boende och turister över dess intetsägande utstrålning.

Vingåkerspartiet Vtl vill förändra detta genom att föreslå och skapa ett motiv och därmed hedra alla de dryga tusen arbetare som sydde och jobbade med kläder.

Motivet skall självklart ha att göra med en Vingåkersdräkt och en modern klädstil via en stiliserad mönster/bild av en kostym från - 50 talets snitt.

.