Demokratins synbarhet och motioners hantering


Motion i kommunfullmäktige i Vingåkers kommun Motion om åtgärder för att främja demokratins verktyg

Bakgrund

För att främja demokratin anser jag det är viktigt att kommunfullmäktiges protokoll är korrekta, kompletta och lättförståeliga. I motionen föreslås ändringar av hur demokratiska verktyg som reservationer, voteringar, frågor, interpellationer och motioner behandlas och protokollförs.

Nuläge

I kommunfullmäktiges protokoll finns idag inte reservationer, voteringsprotokoll, frågor, interpellationer, interpellationssvar eller motioner i anslutning till det ärende(paragraf) som de tillhör. Ibland finns inte handlingen med i sin helhet. Yrkanden ställda i motioner behandlas på annat sätt än yrkanden ställda på sammanträde; yrkande i motioner hanteras ibland som frågor och anses besvarade.

Förslag/Yrkanden

• Att reservationer läggs in i protokollet i anslutning till den paragraf (ärende) som reservationen berör.

• Att omröstningsprotokoll läggs i protokollet i anslutning till den paragraf (ärende) som voteringen avses.

• Att motionen i sin helhet alltid är med i handlingarna när motionen skall behandlas.

• Att motioner i sin helhet skall finnas i protokollet i paragrafen (ärendet) som motionen behandlades i.

• Att interpellationer och interpellationssvaren i sin helhet skall ligga med i protokollet i paragrafen(ärendet) som interpellationen behandlades i.

• Att yrkande (förslag) i motioner antingen avslås eller bifalles (tillstyrkes) av kommunfullmäktige (att motionen anses besvarad skall inte förekomma).

• Att medborgarförslag hanteras på liknande sätt som motioner enligt ovan.