Utmanarrätt


Motion om införande av utmanarrätt inom Vingåkers kommun

Att ha en mångfald av aktörer vilka utför medborgarservice kan bidra till ökad valfrihet, ökad kvalitet för användarna samt till relevanta kostnader för kommunen.

För att på ett effektivt sätt säkerställa att alla aktörer vilka anser sig lämpade att utföra
verksamhet inom kommunen skall få lika chanser att få sina möjligheter bedömda kan man ha
ett system med så kallad utmanarrätt. Detta innebär att den som vill ta över en kommunal
verksamhet vid varje tillfälle har rätt att anmäla detta till kommunen för bedömning, och om
bedömningen utfaller positivt för den utmanande kan avtal träffas om övertagande av kommunal verksamhet på entreprenad.

Utmanarrätten innebär ingen automatisk rätt att ta över kommunal verksamhet, den
utmanande måste uppfylla de krav som kommunen ställer och dessutom klara detta på bättre sätt än nuvarande verksamhetsutövare.

Med anledning av ovanstående yrkar undertecknade:

Att regler för utmanarrätt inom Vingåkers kommun snarast utarbetas.

Att utmanarrätt införs för verksamheter inom Vingåkers kommun.