Valresultatets återspegling i politikers arvodering


Motion om att väljarnas röster (valresultatet) skall återspeglas i hur arvoderad tid fördelas mellan partier

Bakgrund

Efter valet krävdes för att uppnå majoritet i kommunfullmäktige att antingen Socialdemokraterna och/eller Moderaterna valde att vara med i en tillräckligt bred valteknisk samverkan. Någon majoritet bildades inte. Socialdemokraterna styr i minoritet med 15 av 35 mandat i kommunfullmäktige. Den delade oppositionen har tillsammans 20 av de 35 mandaten. Två valtekniska samverkan förekommer i fullmäktige M, C, KD med totalt 11 mandat och VTL, MP, V, FP med totalt 8 mandat. Minoritetsföreträdar-/insynsrådstjänsten om 100% kan innehas av en person eller delas av två personer.

Nuläge

Hitintills i denna mandatperiod har minoritetsföreträdar-/insynsrådstjänsten innehafts till 100% av Moderaterna. Moderaterna kan inte anses vara representanter för de 8 mandat som VTL, MP, V, FP har fått av sina väljare. En ändring anses följaktligen nödvändig. Av de alternativa förslagen nedan innebär det första att VTL, MP, V, FP tar över minoritetsföreträdare-/insynsrådstiden helt för de sista 19,2 månaderna av mandatperioden. Det andra alternativet innebär att tjänsten delas enligt mandatfördelningen snarast för resterande del av mandatperioden.

Förslag/Yrkanden

• Att minoritetsföreträdar-/insynsrådstiden delas upp över mandatperioden. Att den 100%iga minoritetsföreträdar-/insynsrådstjänsten delas upp bland de 20 mandaten i opposition så att de 48 månaderna delas enligt valresultatet. Varje mandat motsvarar därmed 2,4 månader av minoritetsförträdar-/insynsrådstiden.

• Att minoritetsföreträdar-/insynsrådstiden snarast delas enligt mandatfördelning i fullmäktige. Detta innebär att de 20 mandaten som oppositionen utgör underlag för hur oppositionsrådstiden fördelas., dvs för varje mandat ges 5% arvoderad tid för respektive parti att bestämma över till vem de vill ska vara deras minoritetsföreträdare/insynsråd.

• Att denna motion ges för kännedom till den av fullmäktige tillsatta beredning för översyn av politikerarvoden.