kortfattade beslutsunderlag med konsekvensanalyser


Motion – Införande av kortfattade beslutsunderlag med konsekvensanalyser.

Bakgrund
I en demokrati är det av stor vikt med öppenhet och tydlighet vid beslutsfattande.
Jag anser att såväl kommunfullmäktigeledamöter, medborgare och mediarepresentanter på enkelt och tydligt sätt bör ges möjlighet att ta del av beslutsunderlag och få en uppfattning om olika förslags konsekvenser innan varje kommunfullmäktigebeslut tas.

Förslag
För att stärka demokratin och för att underlätta för politiker, media och allmänheten att ta del av ärenden i kommunfullmäktige förslår jag att beslutsunderlag till ärenden i kommunfullmäktige utformas utifrån följande inriktning:

Beslutsunderlaget bör omfatta högst två A4-sidor med rubriker som t ex:

Bakgrund (hur ärendet väcktes och varför)
Beskrivning av de olika förslagen (A,B,C osv)
Vilka som stödjer förslag (A,B,C osv) samt eventuella reservationer
Konsekvenser på kort och lång sikt av beslut enligt förslag (A,B,C osv) utifrån perspektiven:
Natur/Miljö/Klimat
Barn/Ungdomar
Vuxna
Kommunorganisationen
Ekonomiska
Ärendets beredning (med tidpunkter när ärendet behandlats i olika instanser)
Bilagor

En enkel skiss på hur ett beslutsunderlag kan se ut bifogas motionen.

För att förbereda en framtida digitalisering bör all information vara klickbar/ha länkar om någon vill gå djupare in i informationen. Givetvis kan/bör den av fullmäktige beslutade utformningen av beslutsunderlag användas av alla beslutande organ i Vingåkers kommun.

Det jag vill är att beslutsunderlagen är kortfattade (max två A4-sidor) och att det i beslutsunderlaget finns konsekvensanalyser på kort och lång sikt för alla förslag.

Jag yrkar på att kommunfullmäktige fattar beslut om att införa kortfattade beslutsunderlag med konsekvensanalyser på kort och lång sikt för alla förslag.


Enkel skiss beskrivande inriktning på förslag till utformning av beslutsunderlag.

Bakgrund
Ärendet väcktes genom en motion av Förnamn Efternamn (partibeteckning).
Motivering till varför ärendet är väckt.
Övrig kortfattat bakgrundsinformation med referenser till styrdokument etc.

Beskrivning av föreliggande förslag

Förslag A

Förslag B

Förslag C

Osv..

Bifall/reservationer

Vilka (instanser och/eller personer) som bifallit de olika förslagen och vilka som röstat mot samt vilka som reserverat sig.

För

Emot

Reservationer

Förslag A

Förslag B

Förslag C

Konsekvenser på kort respektive lång sikt

Förslag A

Förslag B

Förslag C

Natur/Miljö/Klimat

Barn/Ungdomar

Vuxna

Kommunorganisationen

Ekonomiska

Ärendets beredning

Typ

Instans

datum

Ärende nr

Motion

KF

..

KS-AU

.

Bilagor
—–
…..
….