Översyn av regler mm vid nyetablering och expansion


Motion gällande ändring av kostnad för planändringar samt köp av kommunens mark för industri och företagsetableringar.

Vid samtal med företagare på Engelbrektsgatan (Säfsta ind.omr.) framkom det att företagaren ville utöka sin mark genom köp av del av grannfastigheten som är företagsägd. Förutom kostnader för markköpet tillkom kostnader för en planändring som enligt uppgift från byggnadsnämnden skulle kosta för 2000kvm 203.000:- och att vid ev. köp av del av kommunens mark på samma område skulle kosta 100/kvm samt trologtvis kostnader för planändring även där.Därför har denne företagare avstått med att utöka sin verksamhet.
Med tanke på att kommunen erbjuder villatomter för 1:- för att få en inflyttning vilket ökar skatteunderlaget till kommunen.

Då borde kommunen även välkommna inflyttning och nyetableringar av företag inom kommunen.Men med dessa kostnader för nyetableringar i kommunen så kommer det att bli svårt att få företag att etablera sig.Eller att redan befintliga företag som vill utöka sin verksamhet innebär detta stora merkostnader som gör att nyanställningar och/eller utökning av verksamhet inte sker.

Två nya företag ville etablera sig på detta område men backade när kostnaderna var allt för höga och därigenom så gick kommunen miste om inte bara nyetableringar av företag men även av arbetstillfällen.
Detta stämmer inte med de mål som kommunen angivit i översiktsplanen 2010-2012.
”Kommunen skall kunna erbjuda näringslivet ett varierat utbud av lokaliseringsmöjligheter utifrån företagens behov och miljöns möjligheter”
”Kommunen vill verka för att understödja nyföretagande,skapa innovationsförmåga i kommunen,vara flexibel och vara en ständigt lärande organisation”
För att underlätta för redan etablerade företag i området så skulle en skylt underlätta som hänvisar till det berörda industriområdet tex. Säfsta företagsby,Vingåkers handels och företagsby eller liknande.Vid infarten till till Engelbrektsgatan.

Så med hänvisning till ovanstående så yrkar jag på att:

Kommunen skall göra en översyn av samtliga regler,avgifter och kostnader som kommunen kräver företagare vid nyetablering ocg expansion av befintliga företagare i syfte att öka antalet arbetstillfällen i kommunen.

Bifalla förslag till skyltning till det berörda området enligt företagarnas önskemål.