Personalfrågor

Vi vill att all personal inom kommunal verksamhet ska känna sig trygga, sedda och lyssnade på. Så att man kan trivas på sin arbetsplats. 

Utred den hög personalomsättningen

Det är en alldeles för hög omsättning på personal inom kommunen. 

Detta måste skyndsamt utredas och åtgärdas.
Utveckla personalen

Ett ofta väldigt lyckat sätt är att vidareutbilda och förstärka kompetenser för den personal som vill. 

På så sätt får man både en ökad trivsel och en högre utbildad personal.

Införa visselblåsarfunktion

Syftet med visselblåsarfunktion är att du som har en arbetsrelation i kommunen ska kunna rapportera skyddat om missförhållanden i någon av kommunens verksamheter och du upplever att det inte är möjligt att hantera frågan öppet inom den egna organisationen. 

Skyddet innebär dels att det är förbjudet för kommunen att vidta någon form av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering, dels att uppgifter om dig är skyddade av sekretess. 

Skyddet finns för alla kommunens anställda inklusive arbetssökande, volontärer etc. så länge missförhållandet som rapporteras har skett i kommunens verksamheter. 

Du som rapporterar ska ha en tro på att informationen du lämnar är sann för att skyddet ska gälla. 


Friskt ledarskap

Det övergripande syftet med ”Friskt ledarskap” är att stärka arbetsglädjen och hälsan hos ledare (chefer) och som i sin tur kan leda till ökad arbetsglädje, hälsa och framgångar på den egna arbetsplatsen.

Arbetslusten är en av de viktigaste förutsättningarna för en hälsosam, effektiv och framgångsrik arbetsplats.

Förutsättningen för att kunna arbeta offensivt och engagerat med att bidra till att skapa en hälsosam och välfungerande arbetsplats är att man som ledare (chef) själv mår och fungerar bra och samtidigt har socialt stöd.